top of page

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK: Yeni düzenlemeye dair hızlı bir değerlendirme

           Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, 2000'li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır.

           29 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete ’de amacı, etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesini ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanmasını teminen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemek olan, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaları, hukuka aykırı içeriği, aracılık sözleşmesini, elektronik ticaret lisansını ve elektronik ticaretle ilgili diğer hususları kapsayan yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte hukuka aykırı içerikten, aracılık sözleşmesinin şekil şartlarına kadar birçok alanda yenilikler tesis edilmiş oldu.

           1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yayınlanan bu yönetmelikte; Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (ETAHS), Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı (ETHS), Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), Rekabet hukuku terminolojisinden de aşina olunan ekonomik bütünlük, elektronik ticaret ortamı, elektronik ticaret pazar yeri, net işlem hacmi kavramları kapsamlı şekilde tanımlandı. Bu tanımlardan bazıları ise şu şekilde:

  • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (ETAHS): Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

  • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı (ETHS): Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı,

  • Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformları,

  • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): ETHS ve ETAHS’lerin kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve Kanun kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemini,

İfade etmektedir.

          Eski 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan farklı olarak bu yeni yönetmelikle getirilen düzenlemeyle hukuka aykırı içerik kenar başlıklı 10. maddede ‘Hukuka aykırı içeriğin 24 üncü madde çerçevesinde hazırlanan mevzuata uygunluk raporu kapsamında ETAHS tarafından tespit edilmesi veya yargı mercilerinin hukuka aykırı içeriğe ilişkin kararının ETAHS’ye bildirilmesi gibi durumların yanı sıra Bakanlığın ya da görev alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka aykırı içerik bildiriminde bulunması durumunda ETAHS’nin hukuka aykırı içerikten haberdar olduğu kabul edilir.’ Eklemesi yapılarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının sorumluluğu genişletilmiştir. Yine eski kanundan farklı olarak bu yeni yönetmelikle birlikte ETHS’nin bilgi verme yükümlülüğü, ETAHS’nin bilgi verme ve doğrulama yükümlülüğü, Siparişe ilişkin yükümlülükler, Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar kenar başlıklı maddelerin içeriklerine birçok eklemeler yapılmış, ayrıca Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlali, Aracılık sözleşmesinin asgari unsurları, Aracılık sözleşmesi hükümlerinin ETAHS tarafından değiştirilmesi, Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması ve sonlandırılması ve Reklam ve İndirim Bütçesi başlıklarına ilk kez yer verilerek çıkarılacak yeni kanunun içeriği eski kanuna kıyasla oldukça genişletilmiş ve yenilenmiştir.

          Yeni yönetmelikle birlikte elektronik ticaret lisansı alma şartlarına da sadece işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS’ler değil, büyük ölçekli ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli olup toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret satışlarından elde eden ETHS, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda oldukları eklenerek kapsam genişletiliştir.

          1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yayınlanan bu yönetmelik ışığında E-ticaret Kanunu’nun uygulanması ve e-ticaretin gelişimiyle ilgili tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkili kılınan Ticaret Bakanlığı’nın yetkilerinin genişlediğini, yeni kanunun e-ticarette haksız rekabetin ve hukuka aykırı içeriklerin denetim altına alınarak daha sıkı kurallar getirdiğini, E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara getirilen kapsamlı yükümlülüklerin önemli bir kısmının kıyasen e-ticaret hizmet sağlayıcıları için de uygulama alanı oluşturulduğunu, ETAHS’lere yıllık net işlem hacmi tutarlarına göre ilave yükümlülükler getirildiğini görmekteyiz. E- ticarette, son düzenlemelerle başlayacak olan yeni dönemle birlikte hak kayıpları ve mağduriyetler yaşamamak adına ilgililerin yükümlülüklerini ve uygulanmaya başlayacak yeni kanunun oluşturduğu prosedürleri doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirebilmek adına ilgililerin daha titiz ve dikkatli davranmalarını gerektirecek sıkı şekil şartlarına bağlı yeni bir e-ticaret döneminin kapıda olduğunu söyleyebiliriz.

bottom of page