top of page
pop-zebra-wp81DxKUd1E-unsplash.jpg

İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU

Mosturoğlu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu iş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı kapsamında şirket, vakıf ve dernek statüsündeki müvekkillerine hukuki riskleri önleyici ve düzenleyici hizmetlerin yürütülmesinde destek vermekte ve ihtilaf sonrası uzlaşma, uyuşmazlığın yönetilmesi aşamalarını da takip etmektedir.

İş ve sosyal güvenlik hukukunun her alanında uzmanlaşan ekibimiz, alanın grift düzenlemeleri doğrultusunda müvekkillerine;

  • Standart yahut kişiye özel iş sözleşmelerinin hazırlanması ile fikri mülkiyet ve haksız rekabet şartlarının mevzuata uygun biçimde yapılandırılması,

  • Personel özlük dosyalarının oluşturulması için gerekli standartların oluşturulması,

  • İş hukukuna ilişkin standart belge ve uygulamaların oluşturulması (İşyeri yönetmeliği, ücret bordroları, zimmet formları, araç kullanım talimatları, fazla mesai, izin formları, performans değerlendirme sisteminin kurulmasına ve yürütülmesine ilişkin belgeler, iş akdine aykırılık durumunda tanzime dilecek tutanaklar, savunma istemi, uyarı cezası metni, fesih bildirimi, ibraname, ikale sözleşmesi, iş kazalarında bildirim sürecinde gerekli belgeler, toplu işten çıkarma sürecinde tanzim edilecek belgeler, resmi kurumlarla yapılan yazışmalar, vs...),

  • Mevzuat değişiklikleri çerçevesinde uyumlaştırma süreçlerinin takibi

ve hukuki danışmanlığa ihtiyaç duydukları tüm konularda önleyici ve düzenleyici hizmetler vermektedir. Danışmanlık hizmetleri süreklilik arz eden şekilde insan kaynakları departmanlarının eğitimini de içermekte, böylece şirket içi uygulamalarda yaşanan sorunların azaltılması amaçlanmaktadır.

İhtilafların mahkemeler önünde çözümlenmesi aşamasında ise,

  • İşveren, işçi haklarına yönelik davaların takibi,

  • İş kazalarına yönelik maddi/manevi tazminat davaları, SGK rücu ve ceza davalarının (müvekkil işveren çalışanlarını kapsayacak şekilde) yürütülmesi,

  • Haksız rekabetin tespiti ile önlenmesine yönelik davaların takibi,

  • SGK ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan ihtilafların takibi

konularında müvekkillerimize yasal vekillik hizmeti sunulmaktadır

bottom of page