top of page
ibrahim-rifath-OApHds2yEGQ-unsplash.jpg

İCRA - İFLAS HUKUKU VE ALACAKLARIN TAHSILI ILE YAPILANDIRILMASI

Mosturoglu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu alacak ve borç ilişkisinin ticari hayattaki önemi ile nakit ihtiyacının karşılanması kapsamında, icra ve iflas hukuku alanında hız ve hukuki güvenliği merkeze alan bir yapılanma kurmuştur. Alacak tahsili, bir işin yapılması veya yapılmamasına yönelik olarak Mosturoglu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu tarafından icra hukuku işlemleri kapsamında gerek alacaklılar gerekse borçlulara yasal danışmanlık ve vekillik hizmetleri verilmektedir.

Alacağın tahsili hizmetleri, diğerlerinin yanısıra:

 • Borçluların gerçek mal varlığının araştırılması ile borçlunun mal varlığını azaltıcı işlemlerinin iptali;

 • Borçlunun borç ödeme kapasitesinin tespiti ile raporlanması;

 • İhtiyati tedbir kararlarının uygulanması;

 • Fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi; ve

 • Gemi, uçak ve gayrimenkul gibi özel düzenlemelere tabi mallara ilişkin icra işlemlerinin takibini kapsamaktadır.

Mosturoglu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu icra iflas hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Her tür hukuki ilişkinden kaynaklanan alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemleri;

 • Yabancı müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili hususunda uzlaştırma ve sulh yolu ile taraflar arasında yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi;

 • Yabancı müvekkillerin Türkiye sınırları dahilindeki alacaklarının tahsili amacıyla İcra İflas Yasası uyarınca yasal takiplerin başlatılması;

 • Türk müvekkillerin yurt dışındaki alacaklarının tahsili amacıyla işbirliği içerisinde olduğumuz yurt dışında faaliyet gösteren avukatlar vasıtasıyla takiplerin yapılması;

 • Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması;

 • Aleyhe başlatılan icra takipleri sebebiyle menfi tespit ve istirdat davalarının tesisi;

 • Aleyhe başlatılan icra takiplerine karşı İcra Hukuk Mahkemeleri nezdinde itiraz ve istihkak davalarının ikamesi;

 • İflasın ertelenmesi davalarının tesisi;

 • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma;

 • İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması;

 • İlamsız takiplerin başlatılması, itirazın iptali davalarının ikamesi;

 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takiplerin başlatılması;

 • Haczin kaldırılması işlemleri; ve

 • Kredi sözleşmelerine veya sigorta poliçelerine dayanan ilamsız takip işlemleri.

bottom of page